Wonen in zorgcentrum Graafzicht - Bleskensgraaf | Waardeburgh (2024)

Home > Woonzorg > Woonzorgcentra > Zorgcentrum Graafzicht

Bleskensgraaf

Dit vindt u bij Graafzicht
Wonen in zorgcentrum Graafzicht - Bleskensgraaf | Waardeburgh (1)

Rustig en landelijk gelegen, een prettige sfeer en moderne en ruime appartementen voor ouderen met verschillende zorgebehoeften.

Wonen in zorgcentrum Graafzicht - Bleskensgraaf | Waardeburgh (2)

Het gevoel van thuis

In de ruime en moderne appartementen van Graafzicht voelt u zich al snel thuis. Ook hebben we een afdeling Kleinschalig Wonen voor mensen met dementie. Ouderen die nog thuis wonen, kunnen een aantal dagen per week gebruikmaken van onze dagbesteding.

Activiteiten

Ons team organiseert dagelijks een gevarieerd programma voor groepsactiviteiten voor u. Van muzikale optredens en gezelschapsspelen tot stoelgymnastiek of samen koekjes bakken. Vanuit de gezellige inloophuiskamer wandelt u zo de binnentuin in.

Geestelijke zorg

Wij doen ons werk gericht op uw welbevinden. U krijgt de ruimte om uw leven vorm te geven zoals u dat het beste past. Vanuit onze christelijke identiteit bieden we ondersteuning op alle terreinen.

Zo kunt u bijvoorbeeld ten alle tijden een afspraak maken voor een goed gesprek met een geestelijk verzorger. Ook kunt u op zon- en feestdagen via het grote scherm in het restaurant de kerkdiensten vanuit de Hervormde Kerk in Bleskensgraaf meebeleven.

Wonen in zorgcentrum Graafzicht - Bleskensgraaf | Waardeburgh (3)

Wie wonen er?

In Graafzicht wonen 80 mensen, verdeeld over 5 afdelingen.

Kleinschalig Wonen

Er is plek voor 25 mensen op de afdelingen Kleinschalig Wonen voor voornamelijk ouderen met dementie die veel dagstructuur en begeleiding nodig hebben. In Poldermolen hebben we 12 bewoners en Korenmolen huist er 13. Beide groepen hebben een eigen woonkamer.

Bewoners met verschillende zorgbehoeften

Op de andere 3 afdelingen Houtzaagmolen, Waterradmolen en Paltrokmolen verschilt de zorgbehoefte per persoon.

Zorg aan huis

Verder organiseren we vanuit Graafzicht thuiszorg in Alblasserdam, Bleskensgraaf, Brandwijk, Kinderdijk, Molenaarsgraaf, Nieuw-Lekkerland, Ottoland, Oud Alblas, Papendrecht en Wijngaarden.

Binnenkijken bij Graafzicht

Leven in vrijheid

Activiteiten en welzijn

Naast groepsactiviteiten hebben wij een team dat zich speciaal richt op individueel welzijn en begeleiding. Wij werken graag met een levensboek, een map waarin u met uw familie uw levensgeschiedenis, interesses, foto’s etc. kunt invullen. Samen kunnen we door uw boek bladeren en herinneringen ophalen. Ook helpt het onze medewerkers u beter te leren kennen en zorg beter af te stemmen op uw behoefte.

Bekijk de maandkalender hieronder.

Activiteiten Juni

Dit vindt u bij Graafzicht

U hoeft het huis niet uit voor een knipbeurt, boodschapje, een bezoekje aan de bibliotheek of een heerlijk diner.

Wonen in zorgcentrum Graafzicht - Bleskensgraaf | Waardeburgh (4)

Haarstudio Corrie

Tijd voor een knipbeurt? Kapster Corrie is aanwezig op dinsdag en donderdag van 8.30 – 17.00 uur.

Wonen in zorgcentrum Graafzicht - Bleskensgraaf | Waardeburgh (5)

Restaurant De Torenmolen

Ontmoet elkaar voor een bakje koffie of een warme maaltijd in restaurant De Torenmolen Uw bezoek is er ook welkom.

Wonen in zorgcentrum Graafzicht - Bleskensgraaf | Waardeburgh (6)

Wipmolen

Koekjes voor de visite, een kaart of een stuk zeep? Ons winkeltje is voor u geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur.

Wonen in zorgcentrum Graafzicht - Bleskensgraaf | Waardeburgh (7)

Bibliotheek

Houdt u van lezen? Dan hoeft u voor nieuw leesvoer niet de deur uit.

Wonen in zorgcentrum Graafzicht - Bleskensgraaf | Waardeburgh (8)

Cliëntenraad

De Cliëntenraad Graafzicht komt op voor de belangen van de ouderen in dit zorgcentrum en ook van de cliënten die vanuit Bleskensgraaf zorg aan huis krijgen.

Meer over de cliëntenraad

Wonen in zorgcentrum Graafzicht - Bleskensgraaf | Waardeburgh (9)

Vrienden van

Zorg voor ouderen bestaat natuurlijk uit meer dan alleen praktische- en verpleegkundige zorg. Het gaat ook om samen leuke dingen doen, fijne contacten, genieten van muziek en bewegen. De vrienden van helpt mee om dat mogelijk te maken.

Meer over de vrienden van

Welkom voor een

rondleiding

Benieuwd naar de sfeer en faciliteiten van dit zorgcentrum? U bent welkom een kijkje te komen nemen. Maak een afspraak voor een rondleiding.

Plan een rondleiding
Wonen in zorgcentrum Graafzicht - Bleskensgraaf | Waardeburgh (10)

U bent belangrijk

U krijgt de persoonlijke aandacht die u verdient. Ook al wonen we met meer mensen in huis, we luisteren altijd naar uw persoonlijke wensen en behoeften.

Onze deur staat open

In onze woonzorgcentra staan alle deuren open als dat veilig genoeg is. U gaat en staat waar u wilt. Een vrij leven is een blij leven.

We zijn te gast in uw leven

We zijn te gast in uw leven. Zorg met hart en ziel is zorg met respect en liefdevolle aandacht voor wie u bent en wat u nodig heeft.

Wonen in zorgcentrum Graafzicht - Bleskensgraaf | Waardeburgh (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated:

Views: 6139

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.